The Belgian Voyage Club vzw info@bvc.be

Statuten

U kan deze tekst ook in PDF downloaden.

Statuten van “The Belgian Voyage Club” vereniging zonder winstoogmerk

TITEL I Benaming, zetel, doel, duur.

Artikel 1 Rechtsvorm

De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd “V&S-Wet”).

Artikel 2 Naam

De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: “The Belgian Voyage Club”, afgekort “BVC”. Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, en andere stukken die van de vereniging uitgaan, moeten voorzien zijn van deze naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “v.z.w.” of vzw, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Brasschaat, Zand 8, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Artikel 4 Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Waren de allereerste oprichters van de vereniging: Verelst, Steve; Naus, Jeremy; Van Soom, Kurt; Van Nieuwenhove, Geert.

Artikel 5 Doel – Activiteiten

De vereniging heeft als doel mensen die geïnteresseerd zijn in Star Trek en Science Fiction in het algemeen te helpen, en vriendschappelijke banden te helpen ontstaan tussen de leden, informatie, inlichtingen en de laatste nieuwtjes uit de Star Trek-wereld te verstrekken aan zij die wensen lid te worden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die haar doel kunnen bevorderen.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

 • het uitgeven van een nieuwsbrief;
 • het organiseren van ledenvergaderingen (“meetings”);
 • het organiseren van clubuitstappen in het binnen- en buitenland.

Daarnaast kan zij publicaties doen, bijeenkomsten organiseren, deelnemen aan bepaalde evenementen, activiteiten, vertoningen, eetfestijnen organiseren, alsook tentoonstellingen en andere activiteiten ondernemen. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij is opgericht. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen bezitten, huren of verhuren die voor het verwezenlijken van haar doelstelling van nut zijn.

TITEL II Lidmaatschap

Artikel 6 Werkende leden – Toegetreden leden

Het aantal werkende leden is niet beperkt, maar het minimum aantal werkende leden is vier. Zij hebben alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V & S-Wet.

Daarnaast kan elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt bij de vereniging een aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij hebben geen stemrecht op Algemene Vergaderingen.

Artikel 7 Werkende leden – Kandidaatstelling en aanvaarding

De werkende leden van de vereniging zijn die personen wiens namen in het huisreglement voorkomen onder de Titel “Raad van Bestuur” of onder de Titel “Werkende Leden”. Zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. De oprichters zijn de eerste leden van de vereniging, doch zij genieten op geen enkele wijze een bijzonder privilege, noch een apart statuut, omwille van hun titel als oprichter.

Ieder natuurlijk persoon kan zich kandidaat stellen om werkend lid te worden, voor zover hij/zij de statuten en het huisreglement van de vereniging onderschrijft. De kandidaten richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering kan aldus discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.

Artikel 8 Toegetreden leden – Kandidaatstelling en aanvaarding

De kandidaatstelling als toegetreden lid gebeurt door het invullen en bezorgen van het daartoe door de vereniging uitgegeven inschrijvingsformulier, hetzij door ondertekening, hetzij via de website van de vereniging. Door het ondertekenen en bezorgen van dit formulier onderschrijft de kandidaat de statuten en het huisreglement van de vereniging.

De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie over het al dan niet toelaten van een kandidaat als toegetreden lid.

Artikel 9 Beëindiging van lidmaatschap

Ieder werkend lid kan zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits deze zijn/haar ontslag bij aangetekende brief naar de voorzitter stuurt.

Ieder toegetreden lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door een brief of e-mail omtrent dit feit naar de maatschappelijke zetel te sturen. Resterend lidgeld wordt niet terugbetaald.

Een toegetreden lid zal daarenboven automatisch uit het ledenbestand worden geschrapt wanneer het niet binnen een termijn van dertig dagen, volgend op de vervaldatum van de betaling van het lidgeld, dit lidgeld heeft hernieuwd.

Een werkend lid zal beschouwd worden als ontslagnemend wanneer het niet binnen een termijn van dertig dagen, volgend op de vervaldatum van de betaling van het lidgeld, dit lidgeld heeft hernieuwd. Zijn/haar ontslag zal automatisch op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst.

Door middel van een Algemene Vergadering kan, na één door de raad van bestuur goedgekeurde waarschuwing aan de desbetreffende persoon, een lid uit de vereniging worden gezet op verzoek van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden, indien dit lid zich schuldig maakt(e) aan een der volgende feiten: beledigende rassenhaat binnen de vereniging, beledigende politieke uitspraken binnen de vereniging, de vereniging in een slecht daglicht plaatst(e) ten aanzien van personen binnen of buiten de vereniging, de vereniging een slechte naam bezorgt, frauduleuze praktijken pleegde, en dergelijke. Personen die voor voorgenoemde concrete feiten lidmaatschap ontzegd werden, kunnen niet meer als lid van de vereniging aanvaard worden. Hiertoe is een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist.

Artikel 10 Ledenlijst

Een lijst met alfabetisch gerangschikt de namen, de voornamen, de woonplaats en de nationaliteit van de werkende leden van de vereniging, moet per brief op de griffie van de burgerlijke rechtbank van de zetel van de vereniging worden neergelegd, binnen 1 maand na de bekendmaking der statuten. Deze lijst wordt ieder jaar aangevuld en binnengebracht op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vereniging.

Artikel 11 Rechten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, etc.

TITEL III Raad van Bestuur

Artikel 12 Aantal bestuurders – Kosteloos mandaat

De vereniging heeft minstens 3 en hooguit 15 bestuurders. De bestuurders en voorzitter zijn afzetbaar bij macht van de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Werkend Lid is van de vereniging. Wanneer de vereniging slechts het wettelijk bepaalde minimum van drie Werkende Leden heeft, mag de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde Werkend Lid wordt aanvaard, zal een buitengewone Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen vergoed worden in samenspraak met de Raad van Bestuur.

Artikel 13 Aanstelling en ontslag van bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor een termijn van zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur zelf kan ook een bestuurder afzetten of benoemen, wanneer minimaal de helft plus één van de bestuurders hiermee akkoord zijn, de desbetreffende persoon niet meegerekend. De beslissing van de Raad is echter voorlopig en moet door de eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd worden. Een minimum van 3 bestuurders moet echter steeds gewaarborgd blijven. Ieder bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan aanvullende documenten zoals een CV of een bewijs van goed gedrag en zeden vragen aan elke kandidaat-bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14 Functieverdeling

De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter. Voor een geldige stemming is de voltallige aanwezigheid van bestuurders vereist. Voor verkiezing is een bijzondere meerderheid van twee derden der stemmen vereist. Indien deze meerderheid niet bereikt wordt, volgt er een tweede stemronde, waarbij verkiezing geschiedt bij gewone meerderheid.

De voorzitter stelt aan: een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en houders van enige andere specifieke functies, die in het huisreglement vermeld worden onder “raad van bestuur”. Deze functies kunnen niet worden toegewezen dan aan leden van de Raad van Bestuur. Cumul van bestuursfuncties is absoluut verboden, op straffe van nietigheid der aanstelling. De inhoud van voornoemde functies wordt uitdrukkelijk en nauwkeurig omschreven in het huisreglement.

De Raad van Bestuur kan een aanstelling door de voorzitter ongedaan maken bij stemming met een twee derden meerderheid van stemmen.

Het ontslag, vrijwillig of gedwongen, van de voorzitter, brengt een herziening van de verdeling der functies binnen de Raad van Bestuur met zich mee.

Artikel 15 Vergaderingen – Beraadslagingen – Beslissingen

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter en onder zijn voorzitterschap, of bij ontstentenis onder het voorzitterschap van een door de voorzitter gekozen bestuurslid, zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De beslissingen die de Raad van Bestuur neemt zijn slechts geldig indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is. Elke beslissing van de Raad wordt genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in statuten of huisreglement. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, beslissend. De beslissingen van de Raad en deze die voortvloeien uit een vergadering, blijken uit de notulen dewelke door de secretaries van dienst genomen werden en goedgekeurd werden door het bestuur. Deze notulen worden bijgehouden en worden na goedkeuring door de voorzitter of door 2 bestuursleden ondertekend. Deze notulen zijn ten allen tijde ter inzage van alle leden van de vereniging, die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord van een meerderheid van de bestuurders.

Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in ieder geval een beraadslaging per e-mail.

Artikel 16 Bevoegdheden

Intern

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur of van beschikking te verrichten die de vereniging aanbelangen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de V & S –Wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Extern – Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, tenzij voor volgende handeling, die een uitdrukkelijke volmacht vanwege de Raad van Bestuur behoeven: alle betalingen doen en ontvangen die een bedrag van [50 EUR] overschrijden, alle roerende en onroerende goederen kopen, alle roerende en onroerende goederen die eigendom van de vereniging zijn verkopen, alsook huren, zelfs voor meer dan 9 jaar, alle private of officiële toelagen en steungelden aanvaarden en ontvangen die een bedrag van [50 EUR] overschrijden, alsmede de legaten en schenkingen die een bedrag van [50 EUR] overschrijden, alle contracten, leningen en waarborgen aangaan en doen die een bedrag van [50 EUR] overschrijden, leningen en voorschotten die een bedrag van [50 EUR] overschrijden toestaan en zelfs doen, pleiten als eiser of als verweerder, voor alle rechtsinstanties en alle vonnissen en arresten uitvoeren of doen uitvoeren, dadingen en compromissen aangaan die een bedrag van [50 EUR] overschrijden. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

In geval volmacht door de Raad van Bestuur is vereist, moet deze schriftelijk zijn, ondertekend door de voorzitter en twee andere leden van de Raad. Deze volmacht wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan er één bewaard wordt door de secretaris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeksbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 17 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen. Hiertoe dient het Huisreglement te worden aangepast.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de Vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bested om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Vereniging vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de Vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun statuten.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van bestuurder en dagelijks bestuurder

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vereniging.

Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

TITEL IV Algemene vergadering

Artikel 19 Bevoegdheden

De algemene vergadering is het hoogste gezag der vereniging. Zij bezit de bevoegdheden die haar wettelijk of statutair worden toegekend.

Behoren tot de wettelijke bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

 • 1 Wijziging der statuten van de vereniging, et.
 • 2 Benoemen en ontslaan van bestuurders
 • 3 De kwijting aan bestuurders
 • 4 De goedkeuring van de begroting en rekeningen
 • 5 De vrijwillige ontbinding der vereniging
 • 6 Het uitsluiten van leden
 • 7 Het goedkeuren van bevoegdheidsoverdrachten aan derden
 • 8 De aanvaarding van nieuwe Werkende Leden

Artikel 20 Jaarlijkse Algemene Vergadering

Er moet ieder jaar minstens één Algemene Vergadering gehouden worden, met name op de eerste zaterdag van de maand maart. De vergadering heeft plaats op het uur en de plaats die in de oproeping zijn aangeduid. De uitnodiging om aanwezig te zijn op een Algemene Vergadering wordt in de agenda genoteerd. De voorzitter, in samenspraak met zijn bestuur, behoudt het recht om de plaats van de vergadering te bepalen. Alle werkende leden moeten worden uitgenodigd bij middel van gewone brief of andere geschreven of gedrukte vorm die naar de leden wordt toegezonden, minstens 14 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering.

De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, dan wel door twee Bestuurders, bijeengeroepen.

Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens twee Bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de Werkende Leden minstens 30 dagen voor de vergadering werd aangebracht, op de agenda wordt geplaatst.

Artikel 21 Buitengewone Algemene Vergadering

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter en/of op verzoek van twee Bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle Werkende Leden. De uitnodiging wordt minstens 14 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden gestuurd.

Artikel 22 Stemrecht

Alleen werkende leden hebben stemrecht op een Algemene Vergadering. Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Ieder werkend lid mag aan de stemming deelnemen met één stem. Elk lid van de vereniging kan een schriftelijke volmacht dragen voor 1 afwezig bestuurder of 1 werkend lid.

Artikel 23 Quorum en stemming – notulen

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V & S – Wet of de statuten dit anders voorzien.

De wijziging van statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Werkende Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de Vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

De notulen worden gemaakt en bijgehouden door de secretaris. Deze notulen zijn steeds op alle bijeenkomsten ter inzage of kunnen ook ter inzage worden gesteld ten allen tijde na schriftelijke aanvraag, geadresseerd aan de zetel van de vereniging.

De Werkende Leden zullen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

TITEL V Financiering en Boekhouding

Artikel 24 Financiering

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door betaling van lidgelden, toelagen, giften, sponsoring en andere voorzieningen.

Het lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering, met goedkeuring van de voorzitter en kan ten allen tijde verhoogd of verlaagd worden. Het lidgeld om “gewoon” lid te zijn bedraagt normaliter 18 Euro en kan verhoogd worden tot maximaal 145 Euro. Het lidgeld van een erelid bedraagt normaliter 25 Euro en en kan verhoogd worden tot 200 Euro. Deze laatste heeft dan ook het voordeel niet te moeten betalen voor hij de door de vzw gehuurde faciliteit kan betreden.

Daarnaast kan de Vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 25 Boekhouding

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar van de dag van de oprichting van de vereniging (16 augustus 1995) tot 31 december 1995. De boekhouder of derden kunnen slechts, indien de Raad van Bestuur hiermee instemt, geld van de rekening halen. Desgevallend kan hiertoe in een volmacht worden voorzien, zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de V & S – Wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V& S –Wet.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

TITEL VI Ontbinding van de Vereniging

Artikel 26 Ontbinding

De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en kan ten allen tijde worden ontbonden.

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle werkende leden. De samenroeping en agendering gebeurt zoals bepaald in deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid zoals bij statutenwijziging. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V & S – Wet.

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

Bij ontbinding en vereffening van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden, overgedragen aan de vereniging die hetzelfde doel nastreeft, of aan één of meerdere verenigingen waarvan het doel dat van de vereniging het meest nabij komt. Hierover beslist de laatste algemene vergadering.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V & S – Wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

TITEL VII Huisreglement

Artikel 27 Inhoud

Het huisreglement omschrijft op duidelijke en volledige wijze de functies, uitgeoefend in het kader van de Raad van Bestuur.

Tevens vermeldt het de namen van de personen die door de Raad met deze functies belast zijn.

Artikel 28 Aanpassing

De bepalingen van het huisreglement aangaande de identiteit der bestuursleden, worden aangepast indien vereist wegens aanstelling of ontslag. Deze taak komt aan de secretaris toe.

Elke andere wijziging van het huisreglement is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die beslist bij stemming met gewone meerderheid. De aanwezigheid van minstens drie vierden der bestuurders is vereist om tot een geldige stemming over te gaan.

Artikel 29 Inzagerecht

Het huisreglement, evenals elke wijziging, wordt ter inzage ter beschikking gesteld op de zetel van de vereniging. Bovendien kan elk lid een afschrift aanvragen bij de secretaris.

Artikel 30 Verzet

Elk lid heeft het recht zich te verzetten tegen bepalingen in het huisreglement. Hiertoe richt het lid zich in een gemotiveerd, aangetekend schrijven tot de voorzitter. Deze zal dit schrijven op de agenda plaatsen van de volgende bestuursvergadering, waarop het lid in kwestie wordt uitgenodigd en gehoord. De raad geeft een gemotiveerd antwoord op het verzet en past desnoods de bepaling in kwestie aan. Het lid kan zich tegen deze beslissing verzetten en een Algemene Vergadering laten houden, die bij eenvoudige stemming beslist.

TITEL VIII Overgangsbepalingen, opheffing van voorgaande bepalingen

Artikel 31

De Algemene Vergadering die deze bepaling goedkeurt, keurt eveneens de eerste wijziging van het huisreglement, houdende de aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur, goed. Voor de stemming dienaangaande zijn de quora van Artikel 23, mutatis mutandis, van toepassing.

Artikel 32

De vereniging kent geen andere statutaire bepalingen dan artikel 1 tot en met artikel 33. Alle andere bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1996, respectievelijk het Belgisch Staatsblad van 26 september 1996 worden opgeheven, behoudens de oprichtingsclausule.

TITEL IX Suppletief Recht

Artikel 33

Al wat niet in deze statuten is voorgeschreven, wordt geregeld volgens de bepalingen van de V & S – Weten van de latere wettelijke schikkingen en volgens de gebruiken inzake verenigingen.